Naar aanleiding van de druk die door provinciale bestuurders op Scherpenzeel wordt uitgeoefend, heb ik vandaag, woensdag 11 december, de onderstaande email naar alle fracties in Provinciale Staten verzonden.

Veel partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat herindelingen niet van bovenaf en niet tegen de zin van inwoners mogen worden opgelegd. Daarom zou het goed zijn als statenleden het dagelijks bestuur van de provincie daarop aanspreken.

Geachte fractie,

Als inwoner van de mooie gemeente Scherpenzeel maak ik me zorgen over de wijze waarop ons dorp momenteel wordt gezien en behandeld door de provincie Gelderland.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en het daarna gesloten coalitieakkoord was duidelijk dat er voor de gemeente Scherpenzeel een aantal forse uitdagingen liggen. Daarmee zijn raad en college aan de slag gegaan. Er is een zorgvuldige route gegaan met inspraak van bewoners en een rapport van een bureau over de toekomst van Scherpenzeel.

Daaruit komt naar voren dat Scherpenzeel er in veel opzichten heel goed voor staat. Er zijn veel voorzieningen, de betrokkenheid van inwoners en de sociale cohesie scoren hoog en financieel is het in Gelderland de gemeente met de minste (want geen!) schulden. Uit rapporten komt uiteraard naar voren dat bij samenvoeging met een grotere gemeente er voordelen kunnen (!) zijn door de grotere schaal, maar daar staan nadelen tegenover. En het is ook niet zo dat samenvoeging op de voor bewoners belangrijke punten van lastenstijgingen en behoud van voorzieningen op de lange termijn meer zekerheid biedt of een gunstiger perspectief dan zelfstandig blijven.

Er is daarom in de lokale democratie een meerderheid voor zelfstandig blijven en er zijn veel signalen dat de overgrote meerderheid van de inwoners dat ook wil. Een petitie van die strekking is in korte tijd door ruim 600 mensen ondertekend.

Persoonlijk ben ik bezig met een initiatief waardoor Scherpenzeel zich als kleine gemeente kan gaan onderscheiden en een voorbeeldfunctie kan vervullen. Onder de werktitel Verenigd Scherpenzeel gaan inwoners hun kennis en ervaring op verschillende terreinen aanbieden en inbrengen om bestuur en organisatie van de gemeente te versterken. Zo wordt bijvoorbeeld al jaren het zwembad met inzet van veel vrijwilligers in stand gehouden en zo functioneren ook verenigingen en kerken door de inzet van veel betrokken leden.

Zeker in het licht van wat vandaag in het nieuws kwam, dat gemeenten in Gelderland massaal interen op reserves, verdient Scherpenzeel niet de bejegening die het momenteel van de zijde van de provincie Gelderland moet ondergaan. Misschien heeft Scherpenzeel zelfs iets voor op veel gemeenten, omdat hier de urgentie van het versterken van bestuur en organisatie inmiddels terdege wordt gezien en alle aandacht daarop is gericht.

Er is veel werk aan de winkel en dat is een zaak van maanden en jaren. Het stellen van ultimatums door de provincie draagt niet bij aan de zorgvuldigheid die hier is vereist. Dat bijvoorbeeld in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandag een wisseling in de coalitie en de benoeming van nieuwe wethouders onder grote tijdsdruk stond, is in hoge mate te wijten aan de druk van buitenaf, van de zijde van de provincie. Ik betreur dat zeer omdat de gemeenteraad er juist mee is gediend dat meerderheid en minderheid constructief samenwerken en dan moet er tijd zijn om zoiets pijnlijks als een wisseling van coalitiepartners goed uit te praten.

Ik richt me met deze email tot u en de andere statenfracties omdat ik in veel verkiezingsprogramma's voor de provinciale verkiezingen lees dat partijen van mening zijn dat gemeentelijke herindelingen niet van bovenaf moeten worden opgelegd, niet tegen de zin van inwoners van een gemeente of zelfs alleen op verzoek van de desbetreffende gemeenten. Zou u op basis daarvan eens willen kijken naar de wijze waarop provinciale bestuurders op dit moment op een autoritaire en belerende wijze, en ook voortdurend via de pers (!), de gemeente Scherpenzeel bejegenen. Alles straalt uit dat de provincie maar één ding wil en dat is dat Scherpenzeel bij Barneveld moet. Het lijkt bijna een ideologie dat een grotere gemeente de oplossing is voor alle problemen, terwijl uit onderzoek blijkt dat herindelingen vaak helemaal niet tot verbetering hebben geleid.

Uiteraard heeft de provincie taken en verantwoordelijkheden als het om gemeenten gaat, maar het lijkt er sterk op dat Scherpenzeel nu anders wordt behandeld en bejegend. Wat het vooral ook ongrijpbaar maakt, is dat provinciale bestuurders als criterium steeds noemen dat zij 'vertrouwen' moeten hebben in de plannen en voornemens die er in Scherpenzeel zijn. Maar dat is geen objectief criterium. Vertrouwen is iets persoonlijks en heeft ook met gevoel te maken. Bovendien is het gebaseerd op verwachtingen voor de toekomst en die zijn ook nooit hard. Zaken kunnen mee- en tegenvallen.

Daarom verzoek ik u als fracties om er bij de provinciale bestuurders op aan te dringen dat Scherpenzeel een eerlijke kans krijgt, dat de provincie meewerkt aan de (kroon)benoeming van een nieuwe burgemeester en ook verder college, raad en inwoners van Scherpenzeel van harte ondersteunt en stimuleert bij het werk dat gedaan moet worden. Want dat er werk aan de winkel is, dat wordt hier terdege beseft.

Ik zag dat u vandaag vergadert. Misschien kunt u het nog meenemen bij de rondvraag. :-)

Met vriendelijke groet,

Herman van Ginkel